A1. Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de formare profesională continuă

A.1.1. Planificarea și derularea campaniilor offline și online – elaborare metodologie derulare seminarii offline și sesiuni online de informare și conștientizare a angajatorilor

În cadrul acestei subactivități se are în vedere furnizarea de informații, sensibilizarea și conștientizarea angajatorilor care-și desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare sau a celor care intenționează să-și adapteze activ la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, informații de maxim interes privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de Formare Profesională Continuă. Această subactivitate are un rol major în pregătirea recrutării și selecției grupului țintă.

Întrucât se are în vedere organizarea programelor de formare atât în sistem clasic (în sala de curs) cât și on line (prin intermediul platformei Zoom), planificarea campaniilor de informare are în componență evenimente offline și online dedicate viitorilor membri ai grupului țintă. Astfel, o campanie va consta într-un eveniment offline de tip conferință/seminar de informare organizat în fiecare dintre cele 7 euro-regiuni mai puțin dezvoltate și din evenimente online, reprezentând un număr estimat de 7 sesiuni online de informare, precum și alte servicii de informare adresate persoanelor vizate prin intermediul platformelor de social media, a site-urile partenerilor implicați și a angajatorilor vizați.

În alegerea localităților în care se vor organiza evenimentele de informare offline se va ține cont de densitatea pe județ/localitate a întreprinderilor cu codurile CAEN acceptate și cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

În ceea ce privește informarea angajaților trebuie să fie în sensul înțelegerii conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și către promovarea formării profesionale ca premisă principală în dezvoltarea carierei, în ideea de a motiva membrii grupului țintă să participe la programele de formare profesională cu scopul dezvoltării competențelor digitale de bază sau avansate.

Evenimentele offline se vor desfășura sub forma unor seminarii/conferințe/prelegeri, susținute de către experții celor 2 parteneri angajați în proiect și speakeri motivaționali invitați, specializați în domeniile vizate de proiect. În cadrul seminariilor offline, grupul țintă va primi informații referitoare la programele de formare dezvoltate în cadrul proiectului, criteriile de recrutare și selecție a grupului țintă, metodologia de selecție si repartiție la cursurile de tip inițiere/calificare/perfecționare/specializare si la cele dedicate specialiștilor din domeniul IT.

Evenimentele offline au scopul principal de a promova activitățile din proiect cu referire la pachetul de servicii oferit – programe de formare profesională adresate angajaților si sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC.

În paralel, se vor dezvolta evenimentele de informare online, de tip webinar, dedicate tuturor persoanelor interesate de activitățile proiectului. Scopul evenimentelor online dezvoltate în cadrul proiectului este de a oferi informații de interes pentru persoanele vizate privind programele de formare profesională continuă pe 3 paliere: dobândirea de competențe digitale de bază, avansate și dedicate specialiștilor IT asigurate în cadrul proiectului. Totodată, aceste evenimente au și scopul de a se a asigura familiarizarea potențialilor membri ai grupului țintă cu platforma Zoom, utilizarea internetului și a conturilor social media și în alte scopuri decât cel de ,,leisure&pleisure time” și facilitarea preînregistrării în grupul țintă.

Se va asigura totodată o promovare intensă online privind serviciile acordate în cadrul proiectului.

Tematicile celor 7 sesiuni online de informare vor fi concentrate pe nevoile angajaților și anume: ,,Cum să faci față cerințelor locului de muncă în era tehnologiei digitale”, ,,Cum să-mi construiesc o cariera de succes cu ajutorul TIC”, dar și pe conștientizarea angajatorilor privind importanța și necesitatea formării continue a angajaților ca premisă de adaptare și dezvoltare. Astfel tematicile webinariilor vor putea fi, fără a se limita la: ,,Impactul pozitiv al formării profesionale continue”, ,,Competențele digitale deținute versus cerințele angajatorilor”, ,,Cum să obțin o mai mare vizibilitate online”, ,,Plus valoare la vânzarea online”, ,,Angajați instruiți, clienți fericiți” etc.

Informațiile oferite în cadrul evenimentelor offline vor fi disponibile și pe site-urile partenerilor, în secțiunile dedicate proiectului, cu acces liber pentru toate persoanele care doresc să afle despre oportunitățile de formare profesională continuă în domeniul alfabetizării digitale si TIC si despre serviciile de sprijin acordate întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, oferite în cadrul proiectului.

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare socială

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicatori de realizare:

4S36 – angajați care beneficiază de programe de formare – 312 persoane angajate selectate în grupul țintă;

4S17 – întreprinderi sprijinite, din care IMM-uri care beneficiază de sprijin în vederea introducerii programelor de învățare la locul de muncă – 32 IMM-uri

A.1.2 Selecție, recrutare, înregistrare și monitorizare grup țintă

În vederea selecției grupului țintă, va fi aplicată o procedură specifică de recrutare, selecție, înregistrare și monitorizare grup țintă. Selecția va fi realizata transparent, conform procedurii. Astfel, începând cu luna a 2-a de proiect va avea loc recrutarea, selecția și înregistrarea grupului țintă, prin acțiunea directă a experților de recrutare și selecție activi la nivelul fiecărui județ din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate si prin intermediul platformelor social media, prin lansarea unui formular online de preînregistrare în grupul țintă al proiectului.

Selecția va respecta principiul transparenței, non-discriminării și egalității de șanse pentru persoanele vizate. Experții alocați se vor deplasa în regiunile în care s-a manifestat interes pentru pachetul de servicii oferit în cadrul proiectului în urma derulării evenimentelor offline si online, unde vor sprijini persoanele vizate în procesul de colectare documente și înregistrare ca membri ai grupului țintă al proiectului.

În urma procesului de selecție, recrutare și înregistrare grup țintă va rezulta un număr de 312 angajați ai întreprinderilor cu codurile CAEN relevante și cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, care vor beneficia de pachetul de servicii acordate angajaților în cadrul proiectului.

Selectarea membrilor grupului țintă va avea în vedere următoarele criterii:

– au domiciliul/reședința într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate;

– sunt angajați cu CIM (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi cu codurile CAEN relevante și cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare;

– au vârsta sub 65 de ani;

Se va avea în vedere selectarea unui număr de 32 de persoane (10.25% din grupul țintă) cu vârsta cuprinsă între 44-64 de ani și un număr de 125 (40%) femei și 32 de persoane (10.25% din grupul țintă) specialiști din domeniul IT. De asemenea se va ține cont de nivelul minim de studii prevăzut pentru accesul la cursurile de formare profesională desfășurate în proiect astfel: învățământ minim obligatoriu la cursurile de inițiere, învățământ liceal la cursurile de calificare nivel 3, studii medii sau superioare (după caz) la cursurile de calificare nivel 4, specializare și perfecționare. În vederea identificării de potențiali membri ai grupului țintă, experții grupului țintă vor utiliza canale de promovare pe rețelele de social media (pagina de Facebook dedicată proiectului, site-urile și paginile de Facebook ale solicitantului și partenerului, accesarea grupurilor de interes de pe Facebook) și vor afișa anunțuri privind recrutarea si selecția în incinta întreprinderilor cu codurile CAEN relevante și cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din regiunile vizate.

În urma experienței acumulate de către membrii parteneriatului a fost stabilit ca membrii grupului țintă să fie în mod constant motivați și automotivați printr-un proces continuu de consiliere, sprijin și asistență, astfel încât aceștia să-și depășească barierele autoimpuse și mentalitățile existente referitoare la formarea profesională continuă și la învățarea pe tot parcursul vieții, să aibă încredere în reușita proprie, să privească acest proiect ca o șansă care nu trebuie ratată de a avea o alternativă profesională și o viață diferită și superioară față de cea actuală, mai ales în contextul actual când multe dintre activitățile zilnice s-au mutat în online (servicii publice, plăți, cumpărături și vânzări, etc.). În acest sens, experții implicați în toate activitățile adresate grupului țintă sunt cu experiență în domeniile respective (formare profesională, consiliere profesională și tutorat, dezvoltare personală și a carierei) astfel încât grupul țintă să beneficieze de cea mai bună instruire, consiliere și sprijin.

Activitatea de recrutare, selecție și înregistrare a grupului țintă este împărțită de către cei 2 parteneri implicați în proiect, ca arie geografică de acțiune, în sensul că solicitantul va acționa în vederea recrutării de grup țintă în 4 regiuni, iar Partenerul 1 în 3 regiuni cu ajutorul celor 2 experți grup țintă implicați.

Activitatea de monitorizare și menținere a membrilor grupului țintă selectat reprezintă o activitate continuă pe toată perioada de implementare a proiectului și debutează odată cu activitatea 1, din prima lună de proiect, prin următoarele măsuri:

 • organizarea seminariilor de informare offline în zile și la ore la care angajații să poată participa (după programul de lucru sau în week-end)
 • organizarea flexibilă a orelor de curs astfel încât membrii grupului țintă să poată avea acces (după amiaza, în week-end etc.)
 • oferirea de facilitați la cursuri (materiale consumabile/rechizite, catering), organizarea unor concursuri/competiții în cadrul modulelor de curs finalizate cu premii constând în diverse obiecte (accesorii IT, diverse device-uri și gadget-uri), manuale de specialitate, vouchere pentru participarea la alte cursuri/evenimente de profil organizate de cei 2 parteneri implicați.

De asemenea, la organizarea grupelor de cursanți se vor respecta condițiile de regionalitate și proximitate față de locuința si/sau locul de muncă actual. Întregul proces de recrutare, selecție, înregistrare și monitorizare grup țintă va fi coordonat de Expertul tehnic implementare din partea solicitantului și Expertul coordonator de activități din partea P1.

Îmbunătățiri/beneficii reale: procesul de recrutare membri grup țintă va fi orientat către angajați cu CIM (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi cu codurile CAEN relevante și cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, cu accent spre angajații care pot accede la programe de formare a competențelor avansate în domeniul alfabetizării digitale și IT. Metoda de recrutare online este o acțiune inovativă care minimizează utilizarea resurselor (hârtie, consumabile, ș.a.), respectând astfel principiul dezvoltării durabile și o metoda prin care angajații pot parcurge documentația necesară înscrierii în proiect ca membru grup țintă și completează documentele aferente în ritmul lor, chiar din casele lor.

Rezultatul este corelat și contribuie la:

OS2 – Creșterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin educațional individualizat și prin dezvoltarea de acțiuni inovative privind instruirea

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare socială

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicator de realizare:

4S36 – angajați care beneficiază de programe de formare – 312 persoane angajate selectate în grupul țintă;

A.2. Furnizarea de programe de formare profesională

A2.1. Derularea programelor de formare în domeniul alfabetizării digitale pentru dobândirea competențelor de bază în TIC

Derularea programelor de formare a competențelor de bază în domeniul alfabetizării digitale și TIC de tip inițiere și calificare nivel 2, în cadrul proiectului este împărțită între cei 2 parteneri implicați astfel:

     Solicitantul organizează 2 cursuri de calificare nivel 3 (720 de ore din care 240 ore teorie și 480 ore practică/aplicații practice) și 3 cursuri de inițiere în TIC (42 de ore din care 14 teorie și 28 pregătire practică / aplicații practice) pentru un total de 75 de cursanți;

     Partenerul 1 organizează 1 curs de calificare nivel 3 (720 de ore din care 240 ore teorie și 480 ore practică/aplicații practice) și 2 cursuri de inițiere în TIC (42 ore din care 14 teorie și 28 practică/aplicații) pentru un total de 45 de cursanți;

Astfel, începând din luna a 2-a de implementare a proiectului se va elabora metodologia de formare, anexele acesteia, instrumentele de lucru si planul de formare profesională la nivelul fiecărui partener implicat în activitatea de formare de către expertul coordonator formare S/P1. Planul de formare va fi evaluat și ajustat lunar (daca va fi cazul) în funcție de indicatorii atinși și progresele făcute în implementarea activității de derulare a programelor de inițiere/calificare nivel 3. Scopul planului lunar de formare va fi acela de a trasa modalitatea de desfășurare a celor 8 cursuri de inițiere/calificare nivel 3 și va fi completat de 2 rapoarte de monitorizare și evaluare a derulării activității de furnizare a cursurilor de formare, unul intermediar (în luna a 12–a de implementare) și unul final (în luna a 18-a de implementare).

În procesul de elaborare a documentelor mai sus enumerate se va ține cont de legislația formării profesionale a adulților, OG 129/2000 republicată, de instrucțiunile și reglementările ANC, precum și de îndeplinirea indicatorilor asumați în proiect:

312 angajați înscriși la cursuri de formare, minimum 297 de persoane certificate (95%), din care 120 de angajați înscriși la cursurile de formare a competențelor digitale de bază și minimum 114 certificați.

În alegerea locațiilor de desfășurare a cursurilor se va ține cont de:

– localitățile din care provin angajații înscriși la cursuri astfel încât accesul acestora la orele de teorie desfășurate în sala de curs să fie rapid și facil;

– existență în proximitate a angajatorilor cu coduri CAEN relevante si cu activitate într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, cu care se vor încheia convenții de practică;

– posibilitatea asigurării cazării cursanților la locațiile de desfășurare a orelor de teorie și/sau de practică.

Experții responsabili de această activitate vor asigura raportarea către ANC a activității de formare profesională în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată pe baza curriculei/programei de formare a cursurilor de inițiere /calificare nivel 3, în primele 2 luni de implementare a acestei subactivități (luna a 2-a și a 3-a a proiectului), experții metodologi ai fiecărui partener implicat vor elabora pachetele formative ale cursurilor propuse compuse din:  suport de curs, prezentări PowerPoint/video, exerciții, studii de caz, aplicații practice, fise de lucru si documentare, teste de evaluare pe parcurs si finale etc.

În vederea implementării activității de formare profesională la un înalt nivel de calitate în elaborarea materialelor și instrumentelor de curs se va ține cont de principiul egalității de șanse, egalității de gen și a non-discriminării, principiile dezvoltării durabile. Pachetele formative vor fi reactualizate după caz, în funcție de competențele participanților la formare. Întreg procesul va fi coordonat de către coordonatorii de formare și experții asistenți de formare de la nivelul fiecărui partener.

Constituirea grupelor de cursanți se va efectua de către experții de grup țintă în colaborare cu experții coordonatori și/sau asistenți coordonatori de formare. În vederea asigurării unei prezente optime a membrilor grupului țintă la cursuri, se va ține cont de programul acestora și orarul grupelor de curs va fi întocmit cu flexibilitate astfel încât participarea să fie maximă.

Se va avea în vedere folosirea cu prioritate a metodelor activ participative (de exemplu: exerciții aplicate, exerciții de comunicare și socializare, icebraking, refreshing etc.), a mijloacelor moderne de predare – învățare (computer, videoproiector, accesare site web, prezentare de materiale video motivaționale, filme educaționale etc). Metodele moderne de predare pun accent pe latura practică și pe implicarea directă a participanților, ținând cont de faptul că adulții rețin 90% din ce citesc, văd, ascultă, repetă si fac. În vederea unei bune fixări a cunoștințelor predate se vor asigura echipamente specifice IT (calculatoare/laptop-uri) minimum 1 device / 2 persoane. Pentru asigurarea calității formării profesionale, pentru fiecare grupă de curs au fost prevăzuți un număr flexibil de formatori pentru pregătirea teoretică și practică, în ideea ca un formator poate susține mai multe module ale cursului (chiar toate orele de teorie) sau acestea pot fi distribuite individual cate unui formator specializat în tematica modulului, caz în care fiecare formator va avea alocat numărul de ore al modulului respectiv.

În proiectarea activității de formare s-a luat în calcul și caracterul interactiv al formării bazat pe lucrul în grupuri mici și astfel s-a ajuns la necesitatea proiectării unui număr flexibil de formatori/grupă, atât pentru pregătirea teoretică, cât și pentru cea practică, astfel ca eficientă acesteia să fie maximă, iar cunoștințele acumulate rapid valorificate, în ideea că absolvenții cursului să fie interesați să avanseze în carieră, să acceseze un loc de muncă corespunzător competențelor obținute, în deplin acord cu prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Componenta teoretică a cursurilor de formare se va desfășura în sălile de curs închiriate în fiecare localitate de desfășurare, iar pentru orele de pregătire practică se vor încheia Convenții de practică cu angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

Îmbunătățiri/beneficii reale: prin intermediul celor 8 de programe de calificare nivel 3/inițiere oferite în cadrul proiectului, 120 angajați își dezvolta și validează competențele digitale de bază, ducând astfel la posibilitatea accesării unui loc de muncă mai bun, corespunzător competențelor dobândite.

Rezultatul este corelat și contribuie la:

OS1 – Dezvoltarea unui set de servicii de formare profesională care cuprind în principal programe de formare profesională pentru competențe digitale de bază pentru 120 angajați, programe de formare profesională pentru competențe digitale avansate pentru 160 angajați și programe profesionale dedicate specialiștilor din domeniul IF pentru 32 de angajați ai IMM-urilor din domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din care 10% (32 de persoane) angajați vârstnici (55-64 ani) și 40% (125 de persoane) femei.

OS2 – Creșterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin educațional individualizat și prin dezvoltarea de acțiuni inovative privind instruirea

OS4 – Identificarea și consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării disfuncționalităților existente între cerințele pieței muncii și competențele profesionale ale angajaților.

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare socială

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicator de rezultat imediat:

4S34 Persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant – 114 persoane

Indicator de realizare:

4S36 – angajați care beneficiază de programe de formare – 120 persoane participanți la cursurile de inițiere / calificare nivel 3;

A.2.2. Organizarea de programe de formare a competențelor avansate în domeniul TIC

Derularea programelor de formare în vederea obținerii de competențe digitale avansate, cursuri de calificare nivel 4/specializare/perfecționare este împărțită între parteneri astfel:

6 cursuri solicitantul din care 3 de calificare nivel 4 de 1080 de ore (360 de ore teorie și 720 de practică) și 3 de specializare de câte 60 de ore (20 de teorie și 40 ore aplicații practice) pentru un total de 96 de cursanți și 2 cursuri de perfecționare dedicate specialiștilor din domeniul IT pentru un număr de 32 de cursanți;

Partenerul 1 va derula 4 cursuri din care 1 de calificare nivel 4 de 1080 de ore (360 de ore teorie și 720 de practică) și 3 de specializare de cate 60 de ore (20 de teorie și 40 ore aplicații practice) pentru un total de 64 de cursanți.

În acest context, se va adapta metodologia de formare, anexele si instrumentele aferente, conform legislației formării profesionale a adulților, OG 129/2000 republicată, instrucțiunilor și reglementărilor ANC și a indicatorilor asumați în proiect: 312 angajați înscriși la cursuri de formare, minimum 297 de persoane certificate (95%), din care 160 de angajați înscriși la cursurile de formare a competențelor digitale avansate și minimum 152 certificați și 32 angajați înscriși la cursurile dedicate specialiștilor în domeniul IT și minimum 31 certificați.

De asemenea se va ajusta și planul lunar de formare incluzând cursurile organizate în această etapă, în luna în care ele se vor desfășura. Totodată rapoartele de evaluare ale activității de formare (intermediar luna 12 și final luna 18) vor face referire și la cursurile de calificare nivel 4/specializare/perfecționare în vederea dobândirii competențelor digitale avansate. Modalitatea de desfășurare a acestei subactivități este similară cu subactivitatea A.2.1, urmărind aceleași principii de organizare și desfășurare în vederea atingerii înaltelor criterii de performanță în formarea profesională a adulților. Cursurile de perfecționare dedicate specialiștilor din domeniul IT vor fi subcontractate către un furnizor de formare specializat cu experiență în dezvoltarea de cariere in IT.

Aceste programe de formare vor include cursuri de programare și baze de date. Aceste cursuri/programe de formare în competențe digitale avansate au fost proiectate întrucât așa cum regăsim și în Analiza de nevoi, în Romania, companiile care au participat la un studiu realizat de Centrul Pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) cu sprijinul Microsoft prin care s-au analizat realitățile digitale din țara noastră, consideră că digitalizarea va avea un impact pozitiv în piață, prin perspectiva locurilor de muncă pe care le anticipează.

Studiul global “Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling”, realizat de BestJobs și Boston Consulting Group arata ca 33,2% dintre români nu sunt dispuși să dobândească aptitudini și cunoștințe pentru un job diferit și ar face acest lucru doar dacă ar întâmpina probleme serioase pe piața muncii, în timp ce 26% susțin că petrec puțin timp pe an pentru a-și dezvolta competențele. Pe de altă parte, raportul DESI 2019 arată că doar 8% din IMM-uri vând online.

Întreprinderile din România profită de posibilitățile oferite de analiza volumelor mari de date (big data) (11% față de media UE de 12%); la acest capitol România se situează pe locul 14. 9% dintre întreprinderile din România utilizează rețelele de socializare (comparativ cu media UE de 21%). S-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a utilizării serviciilor de Cloud, de la 6% în 2017 la 7% în 2018, însă România rămâne cu mult sub media UE de 18 %. Doar 8% din totalul IMM-urilor fac vânzări online (față de media UE de 17%), în timp ce 2% dintre acestea efectuează vânzări online transfrontaliere (comparativ cu media UE de 8%). România se situează pe locul 27 între țările UE în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, cu mult sub media UE. Rezultă deci necesitatea organizării programelor de formare în vederea dobândirii de competențe avansate IT, pe diferite tematici și arii de competență, cu accent pe: utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare, dezvoltarea comerțului electronic prin utilizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei, utilizarea tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații, securitate informatică (cu privire la gestionarea documentelor și a plăților).

Pentru organizarea cursurilor, împărțirea între parteneri se va face începând cu luna a 6 a de proiect, după ce o bună parte a grupului țintă va fi recrutat, selectat și înregistrat, componența grupelor de curs stabilindu-se tot de către experții de grup țintă în colaborare cu experții coordonatori și/sau asistenți coordonatori de formare.

Îmbunătățiri/beneficii reale: cele 10 programe de formare în competențe digitale avansate de care beneficiază cei 160 de angajați implicați în activitate, au în componență activități tip educație non-formală integrată în procesul de furnizare programe de formare, având astfel o abordare inovativă, potrivită nu numai nevoilor lor, dar și profilului profesional al angajaților. In plus, 32 de angajați, specialiști în domeniile IT își vor îmbunătăți competențele profesionale cu limbaje de programare și cursuri de baze de date. Minim 183 membri ai grupului țintă vor fi certificați, recunoscuți la nivel de angajator sau la nivel național conform OUG 129/31.08.2000 republicată și/sau Legii nr. 1/2011 Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul este corelat și contribuie la:

OS1 – Dezvoltarea unui set de servicii de formare profesională care cuprind în principal programe de formare profesională pentru competențe digitale de bază pentru 120 angajați, programe de formare profesională pentru competențe digitale avansate pentru 160 angajați și programe profesionale dedicate specialiștilor din domeniul IF pentru 32 de angajați ai IMM-urilor din domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din care 10% (32 de persoane) angajați vârstnici (55-64 ani) și 40% (125 de persoane) femei.

OS2 – Creșterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin educațional individualizat și prin dezvoltarea de acțiuni inovative privind instruirea

OS4 – Identificarea și consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării disfuncționalităților existente între cerințele pieței muncii și competențele profesionale ale angajaților.

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare socială

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicator de rezultat imediat:

4S34 Persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant – 183 persoane

Indicator de realizare:

4S36 – angajați care beneficiază de programe de formare – 192 persoane participante la cursurile de calificare nivel 4/specializare/perfecționare;

A.3. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC

A.3.1 Analiza posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor și stabilirea nevoilor de formare profesională specifice în domeniul TIC

În cadrul acestei activități se vor sprijini întreprinderile care își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC și într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.       

Imbunătățiri/beneficii reale: cele 32 de intreprinderi sprijinite vor beneficia de asistență specializată a unor experți cu experiență în dezvoltare organizațională / RU și își vor putea astfel identifica cele mai bune și aplicate soluții de digitalizare corelate cu nevoia de instruire a resursei umane.

Rezultatul este corelat și contribuie la:

OS3 – Dezvoltarea unui program de consultanță specializat și individualizat pentru 32 de întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele economice/domeniile de specializare inteligentă în vederea elaborării și introducerii unor programe de formare profesională și învățare la locul de muncă.

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare socială

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicator de rezultat imediat:

4S35 Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care IMM –uri – 3 întreprinderi

Indicator de realizare:

4S17 – întreprinderi sprijinite, din care IMM-uri – 32 întreprinderi;

A.3.2 Implementarea programului de formare profesională specific, la locul de muncă, în domeniul TIC

Experții consultanți vor elabora pentru fiecare întreprindere sprijinită Programul de formare profesională specific în domeniul TIC.

          Implementarea acestui program se va desfășura pe 2 paliere și anume:

 1. Dezvoltarea de programe de formare autorizate ANC

– sprijin pentru înființarea unui departament de formare profesională și autorizarea ca furnizor de formare profesională.

În această situație, se vor parcurge următoarele etape:

 • alegerea cursurilor pentru care urmează a se solicita autorizații;
 • elaborarea programelor și dosarele de autorizare care se vor depune la Secretariatele tehnice ale ANC de pe raza județelor în care sunt înmatriculate firmele beneficiare de sprijin.
 • se va instrui personalul dedicat departamentului de formare profesională creat în vederea respectării legislației naționale privind formarea adulților și în vederea organizării de cursuri de formare profesională, incluzând aici toată documentația privind formarea, de la deschiderea unui curs pana la întocmirea și arhivarea documentelor de formare (Registru matricol, Registru certificate de absolvire, Certificate de absolvire etc.).
 1. Dezvoltarea de programe de formare neautorizate, recunoscute la nivel de angajator, caz în care întreprinderea va fi sprijinită să-și dezvolte propriile programe de formare în acord cu nevoile identificate la un anumit moment.

În această situație se vor parcurge următoarele etape:

 1. Se vor alege tipologiile de cursuri oferite;
 2. Se vor întocmi curricule;
 3. Se vor întocmi materiale de curs (suporturi de curs, fișe de lucru, diplome de participare etc.);
 4. Se vor întocmi planificări/orare.

Rezultate:

32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC și într-unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă sprijinite în vederea implementării programului de formare profesională specific în domeniul IT

32 contracte cadru de consultanță adaptate și actualizate

32 programe de formare profesională specifice in domeniul IT implementate

Îmbunătățiri/beneficii reale: cele 32 de întreprinderi sprijinite vor beneficia de asistență specializată a unor experți cu experiență în dezvoltare organizațională/resurse umane și își vor putea implementa programe specifice de învățare la locul de muncă pentru proprii angajați finalizate cu certificare națională/internațională sau la nivel de angajator

Rezultatul este corelat și contribuie la:

OS3 – Dezvoltarea unui program de consultanță specializat și individualizat pentru 32 de întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele economice/domeniile de specializare inteligentă în vederea elaborării și introducerii unor programe de formare profesională și învățare la locul de muncă.

Teme secundare

01 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

02 Inovare sociala

05 Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și ccomunicațiilor

06 Nediscriminare

Indicator de rezultat imediat:

4S35 Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care IMM –uri – 3 întreprinderi

Indicator de realizare:

4S17 – întreprinderi sprijinite, din care IMM-uri – 32 întreprinderi

A4. Managementul proiectului

A4.1 Managementul operațional și financiar al proiectului

Activitatea de management este activitate transversală și se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv pentru 14 luni. Managerul de proiect va coordona, va monitoriza și va evalua proiectul în mod continuu. Activitățile de management de proiect vor fi făcute atât la nivel de solicitant cât și de parteneriat în ansamblu. Atunci când se impun modificări ale proiectului, managerul de proiect va înainta notificări și acte adiționale de modificare a contractului de finanțare.

Monitorizarea și evaluarea proiectului se va face în primul rând prin analiza documentelor generate de experții implicați în proiect, încadrării în termenele și resursele stabilite prin cererea de finanțare și atingerea rezultatelor și indicatorilor propuși. Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și gestionarea corectă și transparentă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, la nivel organizațional, operațional, de achiziții și financiar și se va derula astfel:

 1. Management Organizațional:

Planificarea întâlnirilor de lucru cu echipa de proiect, la care vor participa coordonatorii pentru fiecare partener și experți cheie în implementarea activităților și stabilirea unui calendar al activităților.

Vor fi ședințe online lunare între parteneri, discuții Skype, WhatsApp, între experți pe temele de implementare de oricâte ori este nevoie. Metodologia standard de implementare pe care ne-o propunem în proiect presupune parcurgerea unor etape, având la baza procesele specifice managementului integrativ. Astfel, s-a stabilit necesitatea organizării de întâlniri periodice ale echipei de coordonare și implementare, unde se va propune și defini metodologia de lucru, se vor stabili liniile directoare la nivel procedural, se vor stabili responsabilitățile membrilor echipei de proiect, se vor identifica riscurile ș.a.

Se vor întocmi modificări de contracte finanțare (acte adiționale, notificări) atunci când este cazul cu respectarea prevederilor în vigoare, Se vor stabili instrumente de cuantificare a activităților acestora – rapoarte de activitate, fișe de pontaj.

 1. Management Operațional:

– Organizarea echipei de implementare prin stabilirea sesiunilor de lucru pe domenii de activitate și responsabilitățile specifice fiecăruia;

– Monitorizare și evaluare: coordonatorul partenerului 1 va monitoriza activitatea realizată de propria echipa de proiect și va raporta lunar către echipa de management indicatorii realizați. Fiecare membru al echipei de proiect responsabil de coordonarea unei activități va raporta periodic coordonatorului de partener situația derulării acestora în vederea întocmirii raportului lunar. Managerul de proiect va monitoriza permanent respectarea planificării activităților, riscurile și va stabili măsuri de corectare a unor eventuale decalaje apărute în implementarea proiectului. Rapoartele periodice care vor fi prezentate vor constitui sub etape de evaluare a proiectului. În ansamblu, activitatea de evaluare va urmări obiectivele / activitățile /rezultatele /impactul / bugetul proiectului. Se vor realiza rapoarte de monitorizare a activităților pentru a reliefa stadiul de implementare a proiectului. În funcție de rezultatele monitorizării, evaluării și analizelor de riscuri vor putea fi realizate modificări contractuale pentru a asigura implementarea optimă a proiectului;

– Raportarea aferentă proiectului se va face respectând instrucțiunile AM și legislația specifică. Lunar fiecare expert va elabora raportul de activitate, periodic se vor elabora rapoarte de monitorizare și de progres a activităților, iar evaluarea se va face la nivelul fiecărui partener în parte de către coordonatorii acestora.

– Pe parcursul implementării proiectului se va urmări îndeplinirea planului de achiziții și se va folosi atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate cât și pe cele ale refinanțării și decontării cererilor de platp, se va realiza un grafic al rambursărilor și al CP.

 1. Managementul Achizițiilor:

– Realizarea achizițiilor de bunuri și servicii necesare derulării proiectului și monitorizarea bunei execuții a contractelor. Procedurile de achiziție prevăzute în cadrul proiectului vor fi derulate legii achizițiilor publice nr. 98/2016, cu respectarea prevederilor din Ghidul Orientări Generale POCU privind realizarea achizițiilor, sub îndrumarea și coordonarea expertului de achiziții și a managerului de proiect. Derularea acestor activități presupune elaborarea planului de achiziții, întocmirea documentației de atribuire, derularea procedurilor de atribuire, semnarea contractelor, monitorizarea implementării contractelor de achiziție. Beneficiarul și Partenerii acestuia au obligația de derula procedurile de achiziție cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare la momentul derulării procedurilor.

    4. Management Financiar:

– Corelarea cheltuielilor cu activitățile proiectului și urmărirea planificării detaliate în timp;

– Încadrarea în bugetul previzionat;

– Urmărirea documentelor facturale și efectuarea plăților;

– Întocmirea CR/CP și a RTP/RTF.

Echipa de management va coordona financiar proiectul și va asigura monitorizarea activităților în relație cu structura parteneriatului proiectului. Elementele definitorii ale unui management financiar riguros sunt: proceduri interne, planificare și buget, sistem contabil, control intern și extern (segregarea funcțiilor și a atribuțiilor).

În procesul de identificare, selecție și menținere grup țintă, Solicitantul și Partenerul vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi transpuse în legislația națională prin legea nr. 190/2018. S-au desemnat experții responsabili cu protecția datelor care vor derula activitățile menționate în Ordinul 1848/16.10.2019 specificate și în fișele de post aferente anexate cererii de finanțare (Elaborează o procedura de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal; Realizează evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal; Informează persoanele vizate cu privire la protecția datelor, scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, precum și la durata stocării datelor și a potențialilor destinatari ai datelor cu caracter personal; Evalueaza riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal).

De asemenea, experții de grup țintă informează participanții la activitățile proiectului despre legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal și obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

    5. Mangementul comunicării externe/Informarea și publicitatea proiectului

Informarea și publicitatea este parte integrantă a activității de management și are rolul de a asigura către publicul larg vizibilitatea asistenței oferite de către UE prin POCU 2014- 2020, a vizibilității proiect și diseminarea rezultatelor acestuia, atât în spațiul real cât și cel virtual și este realizată în conformitate cu prevederile documentului ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014–2020”–”Anexa 3 Măsuri de informare și publicitate”. Toate materialelw realizate vor ține seama de respectarea identității vizuale a proiectului conform cerințelor AM POCU și în conformitate cu prevederile MIV privind Instrumentele Structurale 2014-2020 în RO și a MIV POCU 2014-2020. Toți partenerii se vor asigura că cei care participă în proiect sunt informați în mod specific privind sprijinul acordat prin Fondul Social European.

Componentele activității:

– Utilizarea pentru toate materialele de comunicare realizate și alte documente elaborate în cadrul proiectului a următoarelor elemente specifice proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoțite de mențiunea „Proiect co-finanțat din POCU 2014-2020”.

– Crearea unui cont de social media special pentru promovarea activităților proiectului și finanțatorului

– Realizarea și publicarea a 2 comunicate de presă (unul la începutul proiectului și unul la finalizarea proiectului) în media scrisa și online pentru promovarea proiectului și finanțatorului către publicul larg;

– Se vor publica comunicate și anunțuri și pe site-ul liderului de parteneriat și a partenerului

– Asigurarea vizibilității proiectului (prin expunerea unui afiș) la sediul partenerilor.

– Beneficiarii se asigură c cei care participă în cadrul proiectului sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin Fondul Social european;

– Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor și publicate pentru public sau participanți, inclusiv certificatele de prezență sau alte certificate, trebuie să includă o mențiune cu privire la faptul ca operațiunea a fost sprijinita în cadrul FSE.

Activitățile de informare și publicitate se referă la publicitatea cu caracter general aferentă proiectului și vor fi bugetate la cheltuieli indirecte.

Alte măsuri: Echipamentelor achiziționate, li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiuni recunoscute 90mm x 50mm) care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020 și alte elemente conform MIV.

Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor. Pentru aplicarea principiului transversal al dezvoltării durabile, membrii echipei de proiect vor utiliza preponderent mijloace electronice de comunicare, telefon, e-mail, Internet, videoconferințe, discuții prin WhatsApp, calculatorul devenind element de conexiune in condițiile dispersării teritoriale a implementării proiectului.

Contactati-ne

Daca doriti sa ne trimiteti un mesaj, folositi formularul de contact.