Proiectul Structuri de economie sociala SOLIDARe - cod SMIS: 128141

Proiectul se va implementa în Regiunea Centru, fiind vizat un grup țintă din toată regiunea, iar întreprinderile sociale finanțate din „minimis” se vor înființa în mediul urban sau rural din Regiunea Centru.

Scopul proiectului: Sprijinirea antreprenoriatului social în regiunea Centru, prin înființarea și dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în sprijinul dezvoltării economiei la nivel regional și local. Prin intermediul măsurilor propuse, prezentul proiect din cadrul POCU 2014-2020 se înscrie în cadrul de sprijin finanțat de Uniunea Europeană în ultimii ani prin intermediul Instrumentelor Structurale, facilitând dezvoltarea de structuri de afaceri la nivel regional/local oferind astfel o șansă la o viață mai bună și la o carieră pentru persoanele aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin măsurile propuse, proiectul de față sprijină la scară regională și locală fenomenul de excluziune socială și vizează creșterea ratei de ocupare, într-un moment în care sporul demografic cunoaște valori negative în ultimii ani. Finanțarea solicitată, va contribui în mod hotărâtor susținerea în mod direct a temelor secundare, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovare socială și nediscriminare, alocându-se procente de subvenționare pentru întreprinderi ce contribuie concret la acestea. Prin intermediul activităților proiectului un număr de 105 persoane vor beneficia de un loc de muncă în cadrul celor 21 de noi afaceri sociale ce vor fi create, aducând-se un important aport la susținerea ieșirii acestora din starea de vulnerabilitate pe piața muncii, la îmbunătățirea condițiilor de trai, dar și la susținerea economiei locale. Fără aceasta oportunitate aceste persoane ar fi într-un pericol mult mai mare, adâncindu-se în starea de sărăcie, vulnerabilitate și excluziune socială în comunitate și nu numai. Prin realizarea obiectivului general al proiectului, ce are în vedere sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social în regiunea Centru, prin finanțarea cu maxim 100.000 euro/întreprindere socială și dezvoltarea și funcționarea sustenabila a 21 de întreprinderi sociale se aduce o importantă contribuție la realizarea obiectivelor axa prioritara 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei și obiectivului specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Grupul țintă din cadrul proiectului va beneficia de respectarea principiului egalității de șanse, nediscriminării, facilitând accesul la intervenții tuturor persoanelor care doresc să înființeze întreprinderi sociale, inclusiv persoanelor care provin din grupuri vulnerabile. Prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 110 persoane care vor beneficia de formare specifică în domeniul antreprenoriatului, proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale în sfera antreprenoriatului social și la creșterea competențelor și abilităților într-o societate bazată pe cunoaștere. Totodată, persoanele din grupul țintă implicate în activitățile proiectului, vor beneficia și de cursuri TIC și cursuri de competențe Sociale și Civice, workshopuri și dezbateri facilitate în domenii relevante pentru antreprenoriatul social, justificate prin certificate de absolvire, precum și certificate de participare pentru îmbunătățirea cunoștințelor în ceea ce privește gestiunea și managementul unei întreprinderi sociale, măsuri justificate pentru un bun start în demersul antreprenorial.

Derularea programului de formare antreprenorială: Aceasta subactivitate corespunde Etapei I – activității I.3 din ghidul specific Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – AP 4/PI 9.v/OS 4.16., și va fi făcută cu ajutorul partenerului 2, Mondo Consultanță SRL.

Beneficiari: persoanele fizice ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă socială în Regiunea Centru (minimum 110 persoane selectate). Pe baza curriculei/programei de formare a cursurilor de perfecționare „Antreprenor în economia socială” – Cod COR 112032 (acreditat ANC) sau „Manager de întreprindere socială” – cod COR 112036 (acreditat ANC) vor fi furnizate cursuri unui număr de 110 cursanți, estimați a fi distribuiți astfel:

  • 50 dintre ei (cu studii superioare) – curs de „Manager de întreprindere socială”, (2 serii de formare, de câte 42 ore = 84 ore total);
  • 60 dintre ei (cu studii medii) – curs de „Antreprenor în economia socială”, (3 serii de formare, de câte  42 de ore = 126 ore de formare);

Valorile seriilor de cursanți pot să varieze în implementare, în funcție de structura grupului țintă identificat la acel moment, numărul de ore însă este același la ambele tipuri de cursuri, deci nu se modifica numărul de ore de formare. În primele 2 luni de implementare a acestei subactivități (luna a 3-a și a 4-a a proiectului), un „expert metodolog” (P2) va elabora pachetul formativ al cursului compus din: suport de curs, prezentări PowerPoint/video, exerciții, studii de caz, aplicații practice, fișe de lucru și documentare, teste de evaluare pe parcurs și finale etc. În vederea implementării activității de formare profesională la un înalt nivel de calitate în elaborarea materialelor și instrumentelor de curs se va ține cont de principiul egalității de șanse, egalității de gen și a nondiscriminării, principiile dezvoltării durabile (temele orizontale ale Ghidului Orientări Generale POCU, precum și temele secundare ale Ghidului Specific).

 

 

Contactati-ne

Daca doriti sa ne trimiteti un mesaj, folositi formularul de contact.